SGP Home Page    Archive    Subscription    Antarctica    Antarctica  
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 95 (1988)   Go to previous volume Go to next volume

Geological Results of the Polish Antarctic Expeditions
Edited by K. Birkenmajer
Part VIII

Palaeogene calcareous nannoplankton from a neptunian dyke in the Low Head Member: its bearing on the age of the Polonez Glaciation in West Antarctica
[Paleogeński nannoplankton wapienny z dajki neptunicznej ogniwa Low Head: jego znaczenie dla określenia wieku zlodowacenia Polonez w Antarktyce zachodniej]
Birkenmajer, K., Dudziak, J. & Tokarski, A. K.
Studia Geologica Polonica, 95: 7-21.

Petrography and provenance of magmatic and metamorphic erratic blocks from Lower Miocene glaciomarine deposits of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Petrografia i pochodzenie eratyków magmowych i metamorficznych z dolnomioceńskich osadów morskolodowcowych Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Birkenmajer, K. & Butkiewicz, T.
Studia Geologica Polonica, 95: 23-51.

Structural analysis of Barton Peninsula (King George Island, West Antarctica); an example of volcanic arc tectonics
[Analiza strukturalna Półwyspu Bartona (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia): przykład tektoniki łuku wulkanicznego]
Tokarski, A. K.
Studia Geologica Polonica, 95: 53-63.

Sedimentary features of the Trinity Peninsula Group (?Triassic) at Paradise Harbour, Danco Coast, West Antarctica. Preliminary report
[Wstępna charakterystyka sedmentologiczna grupy Trinity Peninsula (?trias) w Paradise Harbour, Wybrzeże Danco, Antarktyka Zachodnia]
Birkenmajer, K. & Doktor, M.
Studia Geologica Polonica, 95: 65-74.

Late Holocene raised marine terrace at Arctowski Station, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Młodoholoceński podniesiony taras morski na Stacji Arctowskiego, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe (Antarktyka)]
Birkenmajer, K., Danowski, W. & Rolnicki, K.
Studia Geologica Polonica, 95: 75-80.


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Antarctica    Antarctica