SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 52 (1977)   Go to previous volume Go to next volume

Problems of Quaternary Period


Stefan Zbigniew Różycki
Baraniecka, M. D., Marcinkiewicz, A. & Michalska, Z.
Studia Geologica Polonica, 52: 5-24. [In Polish, in English]

Spis prac prof. dr Stefana Zbigniewa Różyckiego
Redakcja
Studia Geologica Polonica, 52: 25-35.

Wykaz prac doktorskich wykonanych pod kierunkiem prof. dr Stefana Zbigniewa Różyckiego
Redakcja
Studia Geologica Polonica, 52: 36.

Limite Pliocene-Quaternaire et definition du Quaternaire
[Granica pliocen-czwartorzęd oraz definicja czwartorzędu]
Alimen, M. H.
Studia Geologica Polonica, 52: 37-52.

Regularity of drumlin distribution and the origin of their formation
[Zagadnienie regularności rozkładu drumlinów i genezy form]
Baranowski, S.
Studia Geologica Polonica, 52: 53-68.

Obzor istorji formirowanija reliefa krajnego sewerowostoka Azji b czetwierticznom periodie
[Übersicht über die Geschichte der Reliefsbildung des hohen nordostens Asiens im Quartär]
Biske, S. F. & Baranowa, J. P.
Studia Geologica Polonica, 52: 69-82. [In Russian, German summary]

Nombre, surface et volume des glaciers du globe
[Ilość, powierzchnia i objętość lodowców na świecie]
Cailleux, A. & Legarec, D.
Studia Geologica Polonica, 52: 83-96.

Chronologia lessów w Muselijewie na podstawie analizy źródeł archeologicznych
[Chronology of loess at Muselievo on the basis of the analysis of archaeological data]
Chmielewski, W.
Studia Geologica Polonica, 52: 97-113. [In Polish, English summary]

Poslednieje oledenije Russkoj Rawniny i ego geochronologija
[Last glaciation of the Russian Lowland and its chronology]
Czebotarewa, N. S. & Makaryczewa, I. A.
Studia Geologica Polonica, 52: 115-126. [In Russian, English summary]

Drumlins, Drumlinoide, Drumlinisierung
[Drumliny, drumlinoidy, drumlinizacja]
Ebers, E.
Studia Geologica Polonica, 52: 127-133.

Rates of seaice erosion of Quaternary littoral platforms
[Stopień erozji czwartorzędowych platform litoralnych jako efekt działania lodów morskich]
Fairbridge, R. W.
Studia Geologica Polonica, 52: 135-141.

Variations des lignes de rivages au Senegal et en Mauritanie au cours de l’Holocene
[Zmiany linii brzegowych w Senegalu i Mauretanii w okresie holoceńskim]
Faure, H. & Hebrard, L.
Studia Geologica Polonica, 52: 143-157.

Ostatni zimny okres (Würm) a ostatnie zlodowacenie skandynawskie
[Last cold period (Würm) and last Scandinavian glaciation]
Galon, R.
Studia Geologica Polonica, 52: 159-168. [In Polish, English summary]

The marine Quaternary of Mediterranean
[Czwartorzęd morski obszaru śródziemnomorskiego]
Hey, R. W.
Studia Geologica Polonica, 52: 169-176.

Struktury związane z klinami lodowymi w osadach plejstoceńskich
[Structures connected with ice wedges in Pleistocene deposits]
Jahn, A.
Studia Geologica Polonica, 52: 177-194. [In Polish, English summary]

Development of fluvioglacial fans and cones in the Sub-Himalayan region during Quaternary period and their archaeological significance
[Rozwój stożków fluwioglacjalnych w rejonie subhimalajskim w okresie czwartorzędowym i ich znaczenie archeologiczne]
Joshi, R. V.
Studia Geologica Polonica, 52: 195-205.

O pochodzeniu kopalnego ślimaka Paludina polita Mak. spotykanego w osadach czwartorzędowych Polski Środkowej
[Origin of a fossil snail Paludina polita Mak. frequently found in Pleistocene deposits of Central Poland]
Karaszewski, W.
Studia Geologica Polonica, 52: 207-213.  [In Polish, English summary]

Badania paleopedologiczne lessów okolic Sandomierza na tle ich stratygrafii
[Palaeopedologic investigations of loess in the Sandomierz area on the ground of its stratigraphy]
Konecka-Betley, K. & Straszewska, K.
Studia Geologica Polonica, 52: 215-233.  [In Polish, English summary]

Ukierunkowane wytopiska na sandrach
[Oriented kettle holes in outwash plains]
Kozarski, S.
Studia Geologica Polonica, 52: 235-248.

Les climats, les plantes et les hommes (Quaternaire Superieur d’Europe Occidentale)
[Klimat, roślinność i człowiek (górny czwartorzęd Europy Zachodniej)]
Leroi-Gourhan, A.
Studia Geologica Polonica, 52: 249-261.

Pogranicznyj pliocenpleitocenowyj litogenez
[The Pliocene-Pleistocene boundary of the grounds of lithogenesis]
Łukaszew, K. I. & Łukaszew, W. K.
Studia Geologica Polonica, 52: 263-279. [In Russian, English summary]

Dynamika frontalna lądolodu bałtyckiego w okolicy Koła nad Wartą
[Frontal dynamics of the baltic glaciation (Würm) ice sheet in the vicinity of Koło on the Warta river]
Łyczewska, J.
Studia Geologica Polonica, 52: 281-296. [In Polish, English summary]

Wiek młodszych lessów Bułgarii Północnej w świetle badań geologicznych stanowiska paleolitycznego w Muselijewie
[Chronology of North Bulgarian loess in the light of geological investigation at Muselievo]
Madeyska, T.
Studia Geologica Polonica, 52: 297-314. [In Polish, English summary]

Plejstoceńskie osady jeziorne na Polesiu Lubelskim
[Pleistocene lake sediments in Lublin Polesie region]
Mojski, J. E. & Trembaczowski, J.
Studia Geologica Polonica, 52: 315-323. [In Polish, English summary]

Stratigrafija plejstocena Russkoj Rawniny
[Stratigraphy of the Pleistocene period of the Russian Lowland]
Moskwitin, A. I.
Studia Geologica Polonica, 52: 325-345. [In Russian, English summary]

Specyficzna budowa geologiczna form polodowcowych zależnych od podłoża (okolice Łosic na Podlasiu)
[Specific structures of forms of Quaternary age dependent on the substratum (in the vicinity of Łosice in Podlasie)]
Nowak, J.
Studia Geologica Polonica, 52: 347-359. [In Polish, English summary]

Oz turtulski
[Turtul esker (Suwałki Lake Country)]
Pietkiewicz, S.
Studia Geologica Polonica, 52: 361-372. [In Polish, English summary]

Paraffinversuche zur Grossspaltenbildung im Inlandeis über dem Nördlichen Mitteleuropa
[Eksperymenty parafinowe dotyczące powstawania wielkich szczelin w lądolodzie na północy Europy Środkowej]
Richter, K.
Studia Geologica Polonica, 52: 373-379.

O znaczeniu zjawisk o maksymalnym natężeniu w przebiegu sedymentacji lądowej w czwartorzędzie
[Significance of the events of maximum intensity in the course of the Quaternary continental sedimentation]
Starkel, L.
Studia Geologica Polonica, 52: 381-388. [In Polish, English summary]

K novým výsledkum výzkumu kvartéru v Ceskoslovensku
[New results of Quaternary studies in Czechoslovakia]
Sibrava, V.
Studia Geologica Polonica, 52: 389-398. [In Czech, English summary]

Osnownyje czerty geochronologii i paleogeografii pozdnepleistocenowoj pierigljacjalnoj zony Wostoczno Ewropejskoj Rawniny
[Main features of geochronology and palaeogeography of LatePleistocene periglacial zone in the East European Lowland]
Wieliczko, A. A.
Studia Geologica Polonica, 52: 399408. [In Russian, English summary]


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary