SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt   Tatra Mts  

Studia Geologica Polonica


Vol. 68 (1981)  Go to previous volume Go to next volume

Tectonic movements and sedimentary processes - selected problems
Edited by J. Znosko

Tectonic movements and sedimentary processes - research tasks and goals of the Subcommission 3 of Multilateral Cooperation of the Academies of Sciences of Socialist Countries
[Ruchy tektoniczne i procesy sedymentacyjne - cel i zadania Podkomisji 3 Wielostronnej Współpracy Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych (WWA)]
Znosko, J.
Studia Geologica Polonica, 68: 7-11.

Extent and lateral variation of individual turbidites in flysch, horizons with Jasło limestones, Krosno Beds, Polish Carpathians
[Zasięg i zmienność lateralna pojedynczych turbidytów we fliszu, poziomy z wapieniami jasielskimi, warstwy krośnieńskie, polskie Karpaty]
Haczewski, G.
Studia Geologica Polonica, 68: 13-27.

Facies sequences in the Upper Carboniferous alluvial coal-bearing deposits, Upper Silesia, Poland
[Sekwencje facji w aluwialnych utworach węglonośnych górnego karbonu w Zagłębiu Górnośląskim]
Radomski, A. & Gradziński, R.
Studia Geologica Polonica, 68: 29-41.

Formation of chert nodules controlled by the host deposit in the Carboniferous limestone near Dębnik, southern Poland
[Wpływ osadu macierzystego na tworzenie się krzemieni w wapieniach turnejskich okolic Dębnika, południowa Polska]
Kwiatkowski, S.
Studia Geologica Polonica, 68: 43-60.

Thrust zone of the Krizna Nappe at Stoły in the Tatra Mts (Poland)
[Strefa nasunięcia płaszczowiny kriżniańskiej na Stołach w Tatrach (Polska)]
Bac-Moszaszwili, M., Gamkrelidze, I. P., Jaroszewski, W., Schroeder, E., Stojanov, S. S. & Tznankov, T. V.
Studia Geologica Polonica, 68: 61-73.

Olistostromes in the Krosno Beds of the Strzyżów depression (Polish Carpathians)
[Olistostromy z warstw krośnieńskich depresji strzyżowskiej (polskie Karpaty)]
Szymakowska, F.
Studia Geologica Polonica, 68: 75-87.

Upper Jurassic radiolarite-nodular limestone vertical symmetry in the Polish Central Carpathians as reflection of regional depth changes in the ocean
[Pionowa symetria radiolarytów i wapieni bulastych górnej jur w polskich Karpatach wewnętrznych jako wyraz regionalnego pogłębiania i spłycania oceanu]
Lefeld, J.
Studia Geologica Polonica, 68: 89-96.


Pieniny Klippen Belt   Tatra Mts  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains