SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary  
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 113 (1998)   Go to previous volume Go to next volume

Quaternary of Central Europe
Edited by T. Madeyska
Part II

Diatom stratigraphy of the Mazovian Interglacial lacustrine sediments in southeastern Poland
[Stratygrafia okrzemkowa osadów jeziornych interglacjału mazowieckiego w południowo-wschodniej Polsce]
Marciniak, B.
Studia Geologica Polonica, 113: 7-64. Abstract

Middle Pleistocene lake deposits in southern Podlasie (eastern Poland)
[Środkowoplejstoceńskie osady jeziorne na południowym Podlasiu (wschodnia Polska)].
Lindner, L. & Marciniak, B.
Studia Geologica Polonica, 113: 65-83. Abstract

Rozwój systemu jaskiniowego Szczeliny Chochołowskiej (Tatry Zachodnie) w świetle wyników datowania nacieków metodą uranowo-torową
[Development of Szczelina Chochołowska cave (Western Tatra Mts.), based on uranium-series dating of speleothems]
Hercman, H., Nowicki, T. & Lauritzen, S.-E.
Studia Geologica Polonica, 113: 85- 103.  In Polish, English summary

Stratygrafia osadów czwartorzędowych wschodniej części Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)
[Quaternary stratigraphy in the eastern part of Smoleń-Niegowonice Range (Kraków-Częstochowa Upland)]
Mirosław-Grabowska, J.
Studia Geologica Polonica, 113: 105-119. In Polish, English summary

Wstępne wyniki badań środkowopaleolitycznych stanowisk lessowych Podola
[Middle Palaeolithic loess sites in Podole (Western Ukraine) - preliminary study]
Sytnik, A., Bogucki, A., Wołoszyn, P. & Madeyska, T.
Studia Geologica Polonica, 113: 121-136. In Polish, English summary

Zróżnicowanie roślinności Polski u schyłku ostatniego zlodowacenia
[Vegetation in Poland at the close ot the last glaciation]
Madeyska, T.
Studia Geologica Polonica, 113: 137-180. In Polish, English summary


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary